Obchodné podmienky

Obchodné podmienky cestovnej agentúry BB TURIST, s.r.o. Košice

I.    Úvod
–  Prevádzkovateľom elektronického obchodu  www.bbturist.sk je BB TURIST, s.r.o. Košice (ďalej len BBT)
–  BBT sprostredkováva ubytovanie u zahraničného partnera – poskytovateľa ubytovania –  na všetky ponúkané ubytovacie kapacity má s týmto obchodným partnerom uzatvorenú platnú „Zmluvu o obchodnom zastúpení “. BBT si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke.
Záväzná pre objednávateľa je len cena a ďalšie podmienky uvedené v ponuke vypracovanej BBT po doručení nezáväznej objednávky.

II.  Zájazd a služby cestovného ruchu 
– BBT zabezpečuje iba ubytovanie, teda nie zájazdy a vystupuje ako cestovná agentúra
– BBT nezabezpečuje dopravu, prenájom motorových vozidiel ani iné služby cestovného ruchu.

III.  Nezáväzná objednávka, zmluva, úhrada
– Nezáväzná objednávka objednávateľa k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu objednávateľa o ponúkané ubytovanie, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: formulárom na webe, telefonicky, e-mailom…
– Na základe toho  BBT overí u poskytovateľa ubytovania dostupnosť ubytovacích kapacít, spracuje pre objednávateľa ponuku, ktorú mu zašle mailom s informáciami o presnej cene, vrátane ďalších podmienok (o rezervácii a čase, do kedy je možné predmetné ubytovanie rezervovať).
– Pokiaľ objednávateľ na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví o ubytovanie záujem, BBT zašle objednávateľovi „Potvrdenie objednávky“ s výpočtom ceny a termínom úhrady (spravidla v 2 splátkach).
Ak objednávateľ súhlasí s obsahom, „Potvrdenia objednávky“ podpíše a doručí ju BBT (e-mailom) a prevedie úhradu zálohy.
Objednávka zo strany objednávateľa sa stáva záväznou podpisom „Potvrdenia objednávky“ alebo prevedením úhrady na účet BBT uvedený v „Potvrdení objednávky“ a to termínom, ktorý nastane skôr.

Objednávka zo strany BBT sa stáva záväznou potvrdením ubytovania od poskytovateľa ubytovania. V prípade nepotvrdenia objednávky zo strany poskytovateľa ubytovania, objednávateľovi budú vrátené obratom všetky doposiaľ uhradené prostriedky.

Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
– úhrada priamym vkladom na účet, prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze je vhodné zaslať BBT „potvrdenie banky o uskutočnení platby“ (pre zrýchlenie konania)
– k bezhotovostnej platbe použije objednávateľ VS, ktorý je uvedený v „Potvrdení objednávky“
– nedodržanie termínu úhrad môže mať za následok odstúpenie od zmluvy zo strany poskytovateľa ubytovania.

Hotovostná úhrada –BBT prijíma len bezhotovostné platby.

IV.  Informácie potrebné k nástupu na ubytovanie (ďalej pokyny)
– informácie, ktoré sú pre objednávateľa nevyhnutné k jeho nástupu na ubytovanie mu odovzdáva BBT (pokiaľ nebolo dohodnuté inak)
– spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v objednávke (spravidla e-mailom)
– pri zakúpení ubytovania viac ako 2 týždne pred nástupom na ubytovanie, informácie zasiela BBT 2 týždne pred nástupom. Ide spravidla o ubytovací poukaz, ktorý vystavuje poskytovateľ ubytovania
– ak je ubytovanie zakúpené v dobe kratšej ako 2 týždne, pokyny  doručí objednávateľovi  BBT bezodkladne po spracovaní príslušnej objednávky a uhradení ubytovania objednávateľom

O prevzatí pokynov vyžaduje BBT od objednávateľa spätnú väzbu – potvrdenie e-mailom.

V.  Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa
–  objednávateľ podpísaním odstúpenia od objednávky ubytovania, ktoré písomne odošle sprostredkovateľovi – BBT, vyjadrí svoje rozhodnutie na tzv. „Storno objednaného ubytovania“
– BBT bez zbytočného prieťahu zašle túto informáciu poskytovateľovi ubytovania
– BBT pripraví pre objednávateľa písomný doklad o prevzatí odstúpenia so zosumarizovaním obdržaných platieb. Objednávateľ oznámi číslo bežného účtu, na ktorý si žiada vrátiť vzniknutý preplatok.
              
VI.   Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
– reklamáciu služieb  je potrebné zaslať písomne hneď aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály)
–  objednávateľ má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
1/ na adresu BBT, uvedenú v „Potvrdení objednávky“ 
2/ na adresu poskytovateľa ubytovania, uvedenú v „Potvrdení objednávky“
– právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je poskytovateľ ubytovania

BBT po obdržaní reklamácie túto zašle obratom poskytovateľovi ubytovania a tento je povinný sa k reklamácii vyjadriť maximálne do 30 dní
– BBT je právne zodpovedná za vyriešenie reklamácie, týkajúcej sa služieb ňou poskytnutých
– o vybavení reklamácie bude zákazníkovi vydaný písomný doklad
– BBT vedie evidenciu o reklamáciách.

VII. Spracovávanie osobných údajov
sú rozobraté v samostatnom článku 

VIII. Orgán dohľadu
Orgánom dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia.