Obchodné podmienky

Obchodné podmienky cestovnej agentúry BB TURIST, s.r.o. Košice

I.    Úvod
–  Prevádzkovateľom elektronického obchodu  www.bbturist.sk je BB TURIST, s.r.o. Košice (ďalej BBT)
–   sprostredkováva ubytovanie u zahraničného partnera – cestovnej kancelárie (CK), v zmysle Zákona o zájazdoch  č. 170/2018 Z. z.  
–  na všetky ponúkané ubytovacie kapacity má uzatvorenú platnú Zmluvu o obchodnom zastúpení príslušnej CK  a plnú moc na sprostredkovanie predaja uvedených ubytovacích kapacít
–  CK s ktorými BBT spolupracuje sú riadne poistené proti insolventnosti
–  BBT si vyhradzuje právo na chybu publikovaných cien, termínov a ďalších údajov v ponuke. Záväzná pre zákazníka je len cena a ďalšie podmienky uvedené v návrhu zmluvy 
– objednávku ubytovania môže podpisovať len osoba staršia ako 18 rokov a spôsobilá k právnym úkonom
–   BBT uzatvára zmluvy výlučne v rámci predajného miesta, ktorým je Jenisejská 45, 040 12 Košice a zmluvy uzatvára na diaľku prostredníctvom internetu.

II.  Zájazd a služby cestovného ruchu 
BBT zabezpečuje iba ubytovanie, teda nie zájazdy. Nezabezpečuje dopravu, prenájom motorových vozidiel ani iné služby cestovného ruchu (vstupenky, prehliadky…) a vystupuje ako CESTOVNÁ AGENTÚRA.
Čo je ZÁJAZD(upravené v § 3 ods. 1 Zákona)
Za zájazd sa považuje kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účel tej istej cesty podľa par 2 písm. a)
Čo NIE JE ZÁJAZD(upravené v § 3 ods. 2 Zákona)
Za zájazd sa nepovažuje kombinácia jedného druhu služby cestovného ruchu (ubytovanie, preprava, prenájom motorových vozidiel) a jednej alebo viacerých iných služieb cestovného ruchu (napr. prehliadka so sprievodcom, vstupenky na kultúrne a športové podujatia, do zábavných parkov)
spojené služby cestovného ruchu (upravené v § 4 Zákona) 
Spojenou službou cestovného ruchu je kombinácia najmenej dvoch rôznych druhov služieb cestovného ruchu zakúpených na účely tej istej cesty, ktoré netvoria zájazd, pričom s jednotlivými poskytovateľmi služieb sú uzatvorené samostatné zmluvy, ak je cestujúcemu:
a) sprostredkovaný počas jednej návštevy predajného miesta samostatný výber každej služby cestovného ruchu a samostatná platba za každú službu, 
alebo
b) cieleným spôsobom sprostredkované obstaranie najmenej jednej dodatočnej služby cestovného ruchu od iného obchodníka. Zmluva s takýmto iným obchodníkom sa pritom musí uzatvoriť najneskôr do 24 hodín po potvrdení objednávky prvej služby cestovného ruchu.


III.  Nezáväzná objednávka, zmluva o zájazde, úhrada
Nezáväzná objednávka zákazníka k ničomu nezaväzuje a je prejavom záujmu zákazníka o propagovaný zájazd, ktorý môže prejaviť rôznymi spôsobmi: formulárom na webe, telefonicky, e-mailom,…
– Na základe tohto záujmu BBT overí u CK dostupnosť ubytovacích kapacít, spracuje pre zákazníka ponuku, ktorú mu zašle mailom s informáciami o presnej cene, povinných príplatkoch, storno a ďalších podmienkach danej CK, o rezervácii a čase, do kedy je možné predmetný ubytovanie rezervovať.
– Pokiaľ zákazník na základe potvrdenia jeho nezáväznej objednávky prejaví záujem o uzatvorenie zmluvy, BBT zašle zákazníkovi objednávku – „Výzva k úhrade“ s výpočtom ceny dátumom úhrady, ktorá je spravidla splatná v 2 splátkach( vypracované CK v zmysle Zák.č. 170/2018 Z. z. upravené v § 14 ). Zákazník nesmie zmeniť, upraviť alebo doplniť (s výnimkou ručne dopísaných alebo opravených osobných údajov cestujúcich a podpisu) v žiadnej časti formulár, ktorý obdrží od BBT.
Ak zákazník súhlasí s obsahom, zmluvu podpíše a doručí ju BBT (mailom) a prevedie úhradu zálohy, objednávka zo strany objednávateľa sa stáva záväznou buď podpisom zmluvy alebo prevedením úhrady a to tým, čo nastane skôr.
Objednávka zo strany CK sa stáva záväznou potvrdením ubytovania zo strany CK, ktorá ubytovanie zabezpečuje. V prípade nepotvrdenia objednávky zo strany CK, objednávateľovi budú vrátené všetky doposiaľ uhradené prostriedky.
BBT uzatvára zmluvy výlučne na diaľku a to prostredníctvom internetu.


Úhradu objednávateľ vykonáva nasledovným spôsobom:
– úhrada priamym vkladom na účet resp. prevodným príkazom, pričom pri prevodnom príkaze má objednávateľ povinnosť zaslať do BBT potvrdenie banky o prevode mailom resp.cez whats-app)
– k bezhotovostnej platbe použije objednávateľ VS, ktorý je uvedený vo „Výzve na úhradu“
– nedodržanie úhrad môže mať za následok odstúpenie od Zmluvy zo strany príslušnej CK
Hotovostná úhrada – Zákon 394/2012 Z.z. o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje v hotovosti prijať alebo odovzdať platbu prevyšujúcu 5.000 EUR. Ak je cena ubytovania vyššia viac a je uhrádzaná v čiastkach, platí tiež, že tieto čiastky nie je možné uhrádzať hotovostne a je klient povinný túto cenu uhradiť bezhotovostným prevodom na účet BBT buď jednorázovo alebo po čiastkach, rešpektujúc dohodnutý splátkový kalendár

IV.  Informácie potrebné k nástupu na ubytovanie (ďalej pokyny)
– informácie, ktoré sú pre cestujúceho nevyhnutné k jeho nástupu na ubytovanie odovzdáva cestujúcemu BBT (pokiaľ nebolo dohodnuté inak).
– spôsob doručenia pokynov je dohodnutý v objednávke (spravidla mailom)
– pri zakúpení ubytovania viac ako 2 týždne pred nástupom na ubytovanie, informácie zasiela BBT 2 týždne pred nástupom. Ide spravidla o ubytovací poukaz, ktorý obdrží BBT priamo od poskytovateľa ubytovania a zasiela priamo zákazníkovi mailom.
– ak je ubytovanie zakúpené v dobe kratšej ako 2 týždne, pokyny CK doručí klientovi hneď po spracovaní príslušnej objednávky a uhradení ubytovania zákazníkom. O obdržaní pokynov vyžaduje BBT od zákazníka spätnú väzbu – potvrdenie mailom.

V.  Odstúpenie od zmluvy zo strany cestujúceho 
– odstúpenie je upravované vo VZP príslušnej CK
– cestujúci zasiela podpísané odstúpenie od zmluvy BBT, ktorý ihneď a bez zbytočného prieťahu tento zašle CK, ktorá ubytovanie zabezpečuje.
– BBT pripraví pre cestujúceho písomný doklad o prevzatí odstúpenia zosumarizovaním obdržaných platieb od cestujúceho. Cestujúci oznámi číslo svojho účtu, na ktorý BBT zašle zostatok zvyčajne do 7 dní od zrušenia objednávky
– po obdržaní Faktúry na odstupné od CK, túto zasiela cestujúcemu.                   

VI.   Reklamácia zakúpených a poskytnutých služieb
– reklamáciu zájazdu je potrebné zaslať písomne hneď aj s prílohami (reklamačný protokol z miesta pobytu potvrdený delegátom CK resp. recepciou, fotografie a iné dôkazové materiály)
–  cestujúci má možnosť zaslať svoju reklamáciu:
1/ na adresu BBT
2/ na adresu organizujúcej CK
– právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie je ubytovateľ, čiže CK, s ktorou vstúpil cestujúci do právneho vzťahu. BBT po obdržaní reklamácie túto ihneď zašle CK a táto je zo zákona povinná sa k reklamácii vyjadriť maximálne do 1 mesiaca
– BBT je právne zodpovedný za vyriešenie reklamácie týkajúcej sa služieb ním poskytnutých
– o vybavení reklamácie bude cestujúcemu vydaný písomný doklad
– BBT vedie evidenciu o reklamáciách.

VII. Spracovávanie osobných údajov
sú rozobraté v samostatnom článku 


VIII. Orgán dohľadu

Orgánom dohľadu nad zákonom č. 170/2018 Z.z o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je Slovenská obchodná inšpekcia.